PASSEND ONDERWIJS
 

 
Met de komst van het passend onderwijs is de samenstelling in de klassen veranderd. Meer leerlingen/studenten hebben een ondersteuningsbehoefte, ongeacht of er wel of geen diagnose is van het (gedrags)probleem. Het zorgt er voor dat je als school en als docent soms voor grote uitdagingen staat. Er is een spanningsveld tussen wat de leerling/student nodig heeft en wat je als docent en als school kunt faciliteren.

Om meer inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen/studenten kan de Toolkit Passend Onderwijs worden ingezet. Wanneer je als school weet wie er ondersteuning nodig heeft en welke behoeften er zijn, kun je hier gericht op anticiperen. Deze toolkit bestaat uit een tweetal digitale instrumenten. Een signaalkaart die laagdrempelig van iedere leerling/student de ondersteuningsbehoeften in kaart brengt en een begeleidingsinstrument dat praktische handvatten biedt op het moment dat begeleiding nodig is.

Signaalkaart StudieSucces  
 
Doel
In kaart brengen studiesuccesfactoren
Vroegsignalering van mogelijke ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval
Omschrijving
De Signaalkaart StudieSucces bestaat uit een laagdrempelige vragenlijst waarmee de persoonsgebonden en studiegebonden factoren in kaart worden gebracht die van invloed zijn op studiesucces. Daarnaast brengt het persoonlijke en omgevingsfactoren in kaart die invloed hebben op de mentale belasting van de jongere.

Het instrument geeft inzicht in de persoonlijke kansen en zorgen die een jongere ervaart en geeft een beeld van een mogelijke ondersteuningsbehoefte. Hiermee wordt snel duidelijk op welke vlakken de jongere begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn in een opleiding of studie.

De Signaalkaart StudieSucces is uitermate geschikt om groepsgewijs in te zetten en zo een effectieve inventarisatie van ondersteuningsbehoeften en mogelijke risico’s op verzuim of uitval uit te voeren.

EducatieMeter  
 
Doel
Begeleidingsaanpak bepalen bij leerlingen met zorg / ondersteuningsbehoefte
Begeleiding bij intensieve oriëntatievraagstukken (bijv. uitval, switchen)
Omschrijving
EducatieMeter is een begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten. Dit instrument  biedt handvatten om een jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/haar ontwikkeling. EducatieMeter geeft vanuit vier verschillende invalshoeken informatie over de huidige situatie en gedrag van de jongere.

1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht)
2. Voorkeuren en prioriteitsstelling (inzicht in de belevingswereld)
3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
4. Studie- en beroepsinteresse

EducatieMeter biedt de jongere inzicht in wie hij/zij is en wat hij/zij doet, reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. EducatieMeter ondersteunt professionals bij het verkrijgen van inzage in de belevingswereld van de jongere, het opstellen van een aanpak en het kiezen van een passende begeleidingsstijl.


De leerling centraal
Bij beide instrumenten in de Toolkit Passend Onderwijs staat de leerling en zijn of haar beleving centraal (en dus niet het feit of de leerling/student wel of geen diagnose heeft). Er wordt in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en wat dit in concrete zin voor de docent of school betekent.

Concreet
De Toolkit Passend Onderwijs kan zowel op de middelbare school als het middelbaar beroepsonderwijs worden ingezet. De digitale instrumenten bieden de school en de docent praktische handvatten om meer grip te krijgen op het passend onderwijs. De tools dienen tevens als input voor het ondersteuningsplan voor de leerling.

Contact
Ben je geïnteresseerd of heb je behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.